Sıkça Sorulan Sorular

İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler verebilirler. Gerçek kişiler bu eğitimleri veremez. Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının listesi www.isggm.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

Aşağıdaki niteliklere sahip kişiler iş güvenliği uzmanı olabilirler:

 • Üniversitelerin mühendislik veya mimarlık bölümünden mezun olanlar
  Teknik öğretmenler
 • Üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin, fizik veya kimya bölümlerinden mezun olanlar
 • Üniversitelerin, iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

Hayır, işyerleri az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır. A sınıfı uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde, B sınıfı uzmanlar tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde, C sınıfı uzmanlar az tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler. 27 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince; “C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar üç yıl süreyle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler” idi. Ancak, bu hükmün yürütmesi, Danıştay 10. Dairesinin 21.6.2011 tarih ve E:2011/1073 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar.

İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar, eğitim
kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
 • Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev
  yaptığını gösteren belge
 • İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge
 • Bir adet vesikalık fotoğraf

Eğitime başlayabilmek için gerekli belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve sertifikaları geçersiz sayılır.

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belge sahipleri, bu belgelerinin yeterliliklerini Bakanlığa onaylatmak kaydıyla eğitim kurumlarına başvuru yapabilirler.

Teorik derslerin (180 saat) %90’ına, uygulama eğitiminin %100’üne devam zorunludur.

İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümü internet üzerinden verilecektir. Uzaktan eğitim başlamadan önce adaylara ders programlarını izleyebilmeleri için şifre verilecek, adaylar dersleri, bu şifreyi kullanarak internet üzerinden takip edebilecektir. Uzaktan eğitim programının 9 saatlik bölümü Eş Zamanlı Eğitim (sanal sınıf) şeklinde gerçekleştirilecektir. Eğitici ile tüm katılımcıların internet ortamında bir araya geldiği sanal sınıfta, eğitici dersi sunacak, katılımcılar, katkı koyacak, sorular sorabilecektir. Katılımcıların eğitim programına katılımları ve giriş-çıkışları bilgisayar ortamında izlenecek, giriş ve çıkış saatleri ile hangi konuya ne kadar zaman ayırdığı kayda alınacak, haftalık olarak katılımcıya bildirilecektir.